• Regulamin

  Regulamin sklepu SweetValley.pl

  (obowiązuje od 25.12.2014 r.)

  § 1
  [Postanowienia ogólne]

  1. Sklep internetowy SweetValley.pl działający pod adresem www.sweetvalley.pl, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem Internetowym, za pomocą którego są sprzedawane produkty znajdujące się w jego ofercie tj. słodycze, prowadzony jest przez The Best Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-616), przy ul. Sarmackiej 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000340153, identyfikującą się numerem NIP 9261651563 oraz numerem REGON 080386017, kapitał zakładowy 5000 zł, zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedawcą lub Sprzedającym.

  2. Kontakt ze Sprzedawcą:
  a) Adres pocztowy:
  ul. Franciszka Morawskiego 1/8, 60-239 Poznań
  b) adres e-mail:
  sklep@sweetvalley.pl
  c) Numer telefonu:
  +48 669 50 12 12

  3. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zastosowanie mają następujące ustawy: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  4. Stronami umowy sprzedaży są osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość zwana, w zależności od kontekstu, Kupującym lub Konsumentem, i Sprzedawca, zwany też Sprzedającym.

  5. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

  § 2
  [Składanie i realizacja zamówień]

  1. Na stronach Sklepu Internetowego prezentowane są produkty fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.

  2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

  3. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są produktami dostępnymi. W przypadku pojawienia się sytuacji, w której towar jest niedostępny, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie.

  4. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.

  5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

  6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych produktów oraz zmiany poszczególnych cen produktów, a także przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania. Z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen towarów nie dotyczą tych zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem zmian.

  7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca dla stron określonych w § 1, pkt 4, w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

  8. Łączna cena produktu z uwzględnieniem wszystkich opłat, a także rabatów i zniżek jest widoczna w podsumowaniu składanego zamówienia, będącego ostatnim krokiem przed jego złożeniem z obowiązkiem zapłaty na stronie Sklepu Internetowego.

  9. Realizacja zakupu produktu przez Kupującego jest możliwa bez rejestracji lub po rejestracji i zalogowaniu się na utworzone konto w Sklepie Internetowym.

  10. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sweetvalley.pl
  24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok, jednakże sklep ma prawo wstrzymać sprzedaż w okresie letnim.

  11. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdjęć.

  12. Aby dokonać zamówienia wystarczy:
  – wybrać produkty, ich rodzaj oraz ilość, w zależności od danego produktu, i dodać je do koszyka,
  – przejść do koszyka, wypełnić formularz dostawy (tj. adres dostawy, wybrać formę płatności),
  – zatwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz wyrazić poszczególne potwierdzenia i zgody, w tym zapoznanie się z regulaminem Sklepu Internetowego,
  – opłacić zamówienie.
  Jeżeli Kupujący korzysta z kodu rabatowego powinien go wpisać w przeznaczonym do tego polu, przed momentem potwierdzenia złożenia zamówienia.

  13. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. W tej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany, jeżeli podane przez niego dane tylko to umożliwią.

  14. Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu w celu potwierdzenia złożonego zamówienia. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy (w formie elektronicznej), będzie stwierdzać jej datę i rodzaj oraz przedmiot zamówienia i jego cenę, a także zawierać następujące dane: dane przedsiębiorstwa, adres dostawy, sposób i koszty dostawy, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cenę towaru, cenę łącznego zamówienia, informacje o rękojmi oraz gwarancji, a także załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy.

  15. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku realizacji zamówień płatnych z góry – w chwili wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy. Płatności za zamówienia płatne z góry można dokonywać za pomocą:
  – Przelewu bankowego, na podane przez Sprzedawcę konto bankowe,
  – Płatności internetowej PayU.

  16. Kupujący wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

  § 3
  [Warunki płatności i wysyłki towaru]

  1. Płatność za zakupione produkty może odbyć się wedle jednego z możliwych sposobów, wybranego przez Kupującego:
  a) Przelewu bankowego, na podane przez Sprzedawcę konto bankowe,
  b) Płatności internetowej PayU.

  2. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem: Poczty Polskiej S.A. lub Kuriera. Formę dostawy wybiera sam Kupujący w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

  3. Opłaty za przesyłkę i czas dostarczenia produktów:
  1) Poczta Polska S.A:
  a) płatność on-line: 15,50zł, od 1 do 5 dni roboczych;
  2) Kurier:
  a) płatność on-line: 16 zł, od 1 do 2 dni roboczych;

  4. Od momentu zamówienia produktu, Kupujący ma czas 7 dni roboczych na jego opłacenie. W przypadku przekroczenia tego terminu, zamówienie zostanie anulowane. Przesyłka jest realizowana przez Sprzedawcę dopiero w momencie rejestracji wpływu płatności na konto Sklepu Internetowego.

  5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu przyjęcia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia przez Kupującego.

  6. Do każdego przesłanego towaru Sprzedawca załącza dowód zakupu w postaci paragonu. Faktury VAT są wystawiane na wyraźne życzenie Kupującego.

  7. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.

  § 4
  [Prawo odstąpienia od umowy]

  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.

  2. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, zgodnie  z  art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

  § 5
  [Reklamacje]

  1. Sklep Internetowy jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.

  2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  3. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.

  4. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym za pomocą adresu mailowego: sklep@sweetvalley.pl lub drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa Ul. Franciszka Morawskiego 1/8 60-239 Poznań, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko/firmę, login, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, a także okoliczności uzasadniające reklamację W zależności od rodzaju reklamowanego produktu, Kupujący może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu na adres przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedawcy reklamowanego produktu w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Kupujący.

  5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

  6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  7. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

  8. Sklep Internetowy może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów.

  9. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy reklamacji, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Kupującego lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Kupującego.

  § 6
  [Postanowienia końcowe]

  1. W sprawach nieuregulowanych na stronach Sklepu Internetowego znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Kupującemu przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Kupujący może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

  3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.

  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Regulamin sklepu SweetValley.pl

  (obowiązuje do 24.12.2014 r.)

  1. Sklep internetowy prowadzony przez THE BEST INVEST SP Z O O  KRS: 0000340153, NIP: 9261651563, REGON: 080386017 znajdujący się na stronie internetowej www.sweetvalley.pl umożliwia dokonywanie zakupów oryginalnych czekoladek belgijskich wiodących marek. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.sweetvalley.pl – 24 godziny na dobę przez cały rok.

  2. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.sweetvalley.pl w chwili składania zamówienia.

  3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

  4. Wszystkie produkty są oryginalne i fabrycznie nowe.

  5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sweetvalley.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mail z informacją o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.

  6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

  w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (przesyłki za pobraniem) – po tym, jak do sklepu dotrze potwierdzenie złożonego zamówienia
  w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.

  7. Płatności za zamówienia można dokonywać przelewem tradycyjnym, płatnościami internetowymi/szybkimi przelewami, których operatorem jest PayU S.A. oraz gotówką, przy odbiorze (w przypadku wyboru opcji: wysyłka za pobraniem).

  8. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdięć. Są to jednak zawsze te same produkty, które opisywane i przedstawiane są na stronach sklepu.

  9. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie kupującego.

  10. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

  11. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn: w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki powinien poinformować sprzedającego o chęci zwrotu towaru i dokonać zwrotu niezwłocznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

  12. Towar zwrócony nie powinien nosić śladów używania i powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

  13. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania ponosi kupujący.

  14. W przypadku uznania reklamacji wpłata zostanie przekazana przelewem bankowym.

  15. Wszelkie użyte na stronie sklepu internetowego znaki towarowe, nazwy produktów, zdjęcia oraz opisy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich producentów.

  16. Informacje i ceny prezentowane na stronie www.sweetvalley.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66, § 1.

  17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Contact Us

PROMOCJE